Nỗi lòng giáo viên phải ép trò mua BHYT
Cứ 2 tháng lại nhận danh sách giục thu nợ bảo hiểm y tế của học sinh, sợ không đủ chỉ tiêu, cô Bảo trích lương nộp trước cho trường.

Facebook Comments Box

Bài viết được đề xuất

15 Bình luận

 1. Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?

 2. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/vi/register?ref=RQUR4BEO

 3. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 4. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/zh-TC/register?ref=PORL8W0Z

 5. js安全 hello my website is js安全

 6. vevomp3 hello my website is vevomp3

 7. hailee hello my website is hailee

 8. gacor99 hello my website is gacor99

 9. U You hello my website is U You

 10. puraido hello my website is puraido

 11. lakshmi hello my website is lakshmi

 12. slope hello my website is slope

 13. G988U hello my website is G988U

 14. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

 15. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *